Hoppa till sidans innehåll

Svar från våra politiker

22 AUG 2018 10:57
På initiativ av en grupp medlemmar har klubben skickat två frågor till samtliga politiska partier som ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun. Här presenterar vi frågorna och de svar som kommit från partierna.
  • Uppdaterad: 22 AUG 2018 11:08

Vi ställde följande två frågor till partierna.

Fråga1:
Anser ert parti, med likställighetsprincipen som grundsyn, att fördelningen av de kommunala resurserna för de tre olika verksamheterna på Skutskärs IP i dag är rättvis och rimlig?

Fråga 2:
Vilka åtgärder kommer ert parti att genomföra för att få till stånd en rättvis fördelning av de kommunala resurserna på Skutskärs IP?

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Kommunens väl, Socialdemokraterna och Moderaterna svarade på frågorna. Från Liberalerna och Sverigedemokraterna kom inga svar.

Här är frågorna, svaren och även korta kommentarer från Skutskärs IF:

Fråga1: Anser ert parti, med likställighetsprincipen som grundsyn, att fördelningen av de kommunala resurserna för de tre olika verksamheterna på Skutskärs IP i dag är rättvis och rimlig?

Miljöpartiet svarar: Med likställighetsprincipen i grunden finns problem med fördelningen av kommunala resurser på Skutskärs IP. I dag har vi inte ett rakt svar på hur det ska lösas men den utredning som togs fram bör aktualiseras för att tydliggöra hur det ser ut och därmed hanteras.

Skutskärs IF:s kommentar: Föreningsutredningen har presenterats för politiken och beslut om åtgärder har så vitt vi förstår redan också fattats utifrån dess innehåll. Utredningen ger en mycket tydlig beskrivning av förhållandena på Skutskärs IP.

Vänsterpartiet svarar:Nej.

Centerpartiet svarar: Nej.

Kristdemokraterna svarar: Nej.

Kommunens väl svarar: Nej.

Socialdemokraterna svarar: Nej. Vi initierade 2015 en föreningsstödsutredning för att se över stödet för HELA föreningslivet i Älvkarleby kommun, inte bara för Skutskärs IP. Utredningen kom fram till att den stora skillnaden är mellan föreningar verksamma i kommunala lokaler och föreningar med egna anläggningar. De senaste tre åren har åtgärder steg för steg vidtagits för att minska de skillnaderna och arbetet fortgår kontinuerligt. 

Moderaterna svarar: Nej. Fördelningen gällande föreningarna på IP är inte helt rättvis.

Fråga 2: Vilka åtgärder kommer ert parti att genomföra för att få till stånd en rättvis fördelning av de kommunala resurserna på Skutskärs IP?

Miljöpartiet svarar: De åtgärder som behövs är avhängiga vad utredningen ger vid hand. Utredningen bör därför aktualiseras och användas för kommande beslut

För oss är jämlikhet och jämställdhet centrala punkter. Kommunen ska genom föreningsstödet tillse jämställd och jämlik tillgång till möjligheter till idrott och rörelse för alla och i det har barn, unga och personer med funktionshinder högsta prioritet.

Vänsterpartiet svarar: Vi kan bara lova att jobba för att alla föreningar får ungefär likvärdiga förutsättningar.

Centerpartiet svarar: En utredning av de fem föreningar som alla erhåller 200.000 kr i föreningsstöd är gjord och några beslut är fattade utifrån den. Centern hoppas att föreningsutredningen resulterar i en rättvisare fördelning för alla föreningar.

Kristdemokraterna svarar: Kristdemokraterna anser att likställighetsprincipen ska gälla, vilket den ju uppenbarligen inte gör för de olika idrottsverksamheterna. Vi uppskattar bandyns ideella verksamhet och om vi får mandat i kommunen kommer vi att se över de olika former för stöd som kommunen ger.

Vi är oerhört glada för att flickorna kommit fram. Det ger inspiration till tjejerna, att våga ta för sig även om inte alla behöver nå eliten. Konkreta åtgärder behövs för att idrottsverksamheterna ska bli mera likställda utifrån bidrag från kommunen.

Vi kommer att stödja all ideell verksamhet som görs för barn och unga i idrottssammanhang.

Kommunens väl svarar: Kommunens Väl har den grundsynen att föreningarna i hela kommunen ska kunna bedriva sin verksamhet under samma förutsättningar. Skutskärs Bandy har blivit åsidosatta av kommunen och därför kommer Kommunens väl att begära att en utredning för att reda upp situationen och se hur föreningsbidragen är fördelade samt att få fram jämförelser hur andra kommuner finansierar idrottsplatser som har förening med stor verksamhet och har kommit upp i seriesystemet.

Det är inte meningen att en förening genom ideella krafter sköter all verksamhet och andra inte behöver det. Kommunens Väl ser fram emot att alla föreningar behandlas lika.

Skutskärs IF:s kommentar: En föreningsutredning har redan gjorts vilken med stor tydlighet beskriver förhållandena på Skutskärs IP. Framförallt framgår detta om man tittar på de tre föreningarnas subventionsgrad. Så vitt vi förstår har beslut om åtgärder redan fattats utifrån utredningens innehåll.

Vi anser att de totala ekonomiska förutsättningarna för föreningarna borde kunna var mera lika oavsett om verksamheten bedrivs vid kommunal eller ickekommunal anläggning.

Socialdemokraterna svarar: Som vi skrev i svaret på fråga ett arbetar vi för en rättvis fördelning till HELA föreningslivet i Älvkarleby kommun. Föreningslivet är för oss så mycket mer än bara Skutskärs IP. Vi jobbar för att utjämna stödet till föreningar såväl i Älvkarleby, Älvkarleö, Gårdskär och Marma som för föreningarna i hela Skutskär.

Alla föreningar registrerade i Älvkarleby kommun har möjlighet att få föreningsstöd baserat på deras ungdomsverksamhet. Älvkarleby kommun har ej föreningsstöd för senioridrott.

Skutskärs IF/ bandy har idag en särställning bland föreningar i egna lokaler då man är den enda föreningen som utöver föreningsstöd erhåller ett driftbidrag (för närvarande 250 000). Ett bidrag vi infört och också sett till att behålla.

Bandyklubbens utökade ungdomsverksamhet kommer naturligtvis att ge ökade bidrag enligt de riktlinjer med prioritering på ungdomsverksamhet som kommunfullmäktige antagit. Vår fortsatta prioritering är att utjämna och utöka föreningsstödet för alla föreningar i kommunen.

Vi vill avsluta med att gratulera Skutskärs IF/bandy till framgångarna med ungdomsverksamhet och damlag.

Skutskärs IF:s kommentar: Vi delar socialdemokraternas ståndpunkt att kommunalt stöd ska fördelas rättvist till hela föreningslivet. Vi välkomnar därför en fortsatt översyn av fördelningen av kommunens medel till Skutskärs IP utifrån de fakta som finns. I förlängningen skulle detta skapa utrymme för ökade bidrag till kommunens övriga föreningar.

Angående vår särställning i egna lokaler förvånas vi över att anläggningarnas driftform (kommunal eller egen) har en så pass stor påverkan på graden av kommunalt stöd.

Vi tackar för gratulationerna till våra framgångar!

Moderaterna svarar: Vi anser att alla idrottsföreningar i Älvkarleby kommun ska ha samma nivå på bidrag från kommunen, baserat på antal ungdomsutövare. Vi har för avsikt att uppdra åt Kultur- och Fritid att omarbeta kommunens bidragsregler så att ingen förening får mindre än någon annan.

Vi anser att ungdomsidrott ska ha ett aktivt stöd från kommunen i form av föreningsbidrag.

Skutskärs IF:s kommentar: Vi instämmer i moderaternas syn på rättvisa kring bidrag. I bandyns fall ligger problematiken dock i driftkostnaderna för vår ”egna” anläggning som vi tog över efter att kommunen drivit den i 48 år. Bandyklubben ersatte en kommunal anläggning som tjänat ut och har därefter fortsatt att driva den till en avsevärt lägre kostnad. Det ligger oss nu i fatet.

Även vi skulle välkomna en översyn av bidragsreglerna, men ett initiativ till detta behöver i så fall komma från politiken. Återigen; föreningsutredningen belyser tydligt IP-föreningarnas olika förutsättningar, framför allt om man tittar på föreningarnas subventionsgrader i kommunens kostsamma anläggningar. Framtagna faktaunderlag för politiska beslut finns alltså redan.

Skutskärs IF tackar de partier som besvarat våra frågor för det arbete ni lagt ner!

 

Skribent: Sören Sandström
Epost: This is a mailto link

reab

miiab

thunbergs_bil

 

francks
 
   
handelsbanken
cafe_furiren skytts_blommor
   
larsas
 brynasmekano  
   
 
svenskakyrkan IRT
 
swedhandling
   
 MM  
   
   
   
   

 

besöksräknare
räknare

räknare startad 2014-12-30

Postadress:
Skutskärs IF Bandyklubb - Bandy
Box 54
81422 Skutskär

Kontakt:
Tel: 02670486
E-post: This is a mailto link

Se all info